Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Oprocentowanie kredytu - informacja dla Klientów indywidualnych

Oprocentowanie kredytu - informacja dla Klientów, którzy zawarli umowę o kredyt gotówkowy do dnia 31.12.2014 r.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji przypominamy, że Klienci, którzy posiadają umowę o kredyt gotówkowy zawartą z Bankiem do dnia 31.12.2014 r. mają możliwość stosowania mechanizmu zmiany oprocentowania kredytów gotówkowych, opartej o stawkę WIBOR 3M poprzez podpisanie aneksu do umowy.
Możliwość tę mają Klienci, którzy nie podpisali jeszcze wspomnianego aneksu.

Zaproponowany naszym Klientom alternatywny, jednolity i transparentny mechanizm zmiany oprocentowania zakłada, że obniżenie lub podwyższenie oprocentowania kredytu w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Bank automatycznie w oparciu o kwartalną weryfikację zmian stawki WIBOR 3M.
Bank podwyższy lub obniży oprocentowanie kredytu w przypadku, gdy w przedostatnim dniu roboczym danego kwartału kalendarzowego obowiązywania umowy kredytu (zwanym dalej „Dniem Weryfikacji”), wystąpił wzrost lub spadek stawki WIBOR 3M o minimum 0,15 p.p. w porównaniu do stawki WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, w którym wysokość obowiązującego w Dniu Weryfikacji oprocentowania została określona zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu (w takim wypadku wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stawką większą a stawką mniejszą jest zwana dalej „Wartością Różnicy”). Oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone lub obniżone o Wartość Różnicy niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dnia roboczego kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym ustalono Wartość Różnicy. Wysokość stawki WIBOR 3M jest publikowana na stronie internetowej serwisu Reuters oraz w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Jednocześnie wysokość oprocentowania kredytu w stosunku rocznym nie przekroczy wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego.

W przypadku, jeśli wyrażają Państwo wolę zmiany treści obowiązującej Umowy w opisanym wyżej zakresie, prosimy o kontakt z najbliższym Oddziałem Banku.
 

Oprocentowanie kredytu restrukturyzacyjnego – informacja dla Klientów, którzy zawarli umowę o kredyt restrukturyzacyjny do dnia 31.08.2014 r

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji przypominamy, że Klienci, którzy posiadają umowę o kredyt restrukturyzacyjny zawartą z Bankiem do dnia 31.08.2014 r. mają możliwość zmiany sposobu oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe równe aktualnej wysokości oprocentowania kredytu, poprzez podpisanie aneksu do umowy otrzymanego w korespondencji z dnia 7 października 2015r. Możliwość tę mają Klienci, którzy nie podpisali jeszcze wspomnianego aneksu.

Oprocentowanie stałe gwarantuje niezmienność warunków Państwa kredytu restrukturyzacyjnego w tym zakresie i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Jednocześnie wysokość oprocentowania kredytu, zgodnie z obowiązującym prawem, nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego.

W przypadku, jeśli wyrażają Państwo wolę zmiany treści obowiązującej Umowy w opisanym wyżej zakresie i są Państwo w posiadaniu aneksu, prosimy o wypełnienie daty zawarcia aneksu, podpisanie i przesłanie jednego egzemplarza aneksu do Banku. Jeśli nie posiadają Państwo aneksu prosimy o kontakt z najbliższym Oddziałem Banku.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.