Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Kontakt

Infolinia sprzedażowa

Informacje o produktach i usługach Banku. Możliwość umówienia spotkania z Doradcą.

801 118 118 *
+48 12 625 81 18 *

Teleserwis

Obsługa istniejących Klientów. 24 h na dobę

801 18 18 18 *
+48 12 625 80 00 *
+48 500 919 000 *


Zastrzeganie kart:
a. Teleserwis 801 18 18 18 lub 12 625 80 44
b. System Zastrzegania Kart 22 828 828 828

Napisz do nas


Wybierz jeden z tematów wiadomości i napisz do nas na wskazany adres mailowy.

Oddziały i bankomaty

Znajdź oddział Deutsche Bank lub bankomat w wybranym mieście
 

Dane teleadresowe

Centrala banku:

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26 (Budynek FOCUS)
00-609 Warszawa
 

Tel.: (22) 579 90 00 *

Faks: (22) 579 90 01 *

Email: info.db@db.com

 
 

* Opłata wg obowiązujących stawek operatora.

Reklamacje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji:

 1. Reklamacją jest wystąpienie skierowane do Deutsche Bank Polska SA, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, w formie i w sposób określony poniżej.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank mogą być składane:
  • pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska SA: Biuro Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.
  • pisemnie lub ustnie do protokołu - w każdym Oddziale Banku
  • telefonicznie – pod numerem infolinii 801 18 18 18, a dla dzwoniących z telefonów komórkowych lub
   z zagranicy: +48 12 625 80 00,
  • elektronicznie – poprzez formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.deutschebank.pl w zakładce „kontakt”.
 3. Proces rozpatrywania reklamacji przez Bank cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi na reklamacje przed jego upływem.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank poinformuje Klienta o:
  - przyczynie opóźnienia
  - okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
  - przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer reklamowanej umowy lub rachunku, szczegółowy opis podstaw reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, oraz podpis. W przypadku reklamowania Operacji/Transakcji wykonanych kartą debetową lub kredytową niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego druku reklamacyjnego dostępnego tutaj lub w Oddziale.
 7. O wyniku postępowania reklamacyjnego Bank powiadomi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
 8. Od decyzji Banku, nieuznającej zasadności reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się do Banku w sposób przewidziany w pkt. 2 powyżej. Bank dokonuje wówczas powtórnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przez Bank, Klientowi przysługuje m. in. prawo wystąpienia z wnioskiem o poreklamacyjne postępowanie interwencyjne do Rzecznika Finansowego oraz prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
  Jednocześnie wskazujemy, że Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do następujących podmiotów uprawnionych:
  - Arbiter Bankowy, działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl)
  - Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
 9. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Deutsche Bank Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.