Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Certyfikat Worst of Express IX

Certyfikat Worst of Express to maksymalnie trzyletnia inwestycja złotówkowa w formie certyfikatów X-Markets umożliwiająca osiąganie atrakcyjnego zysku zarówno w okresach wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji.

Zalety

 • Potencjał uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu: certyfikaty zakładają wypłatę kuponu (10% - 14% w skali roku)* zarówno w okresie wzrostów, jak i w okresie stagnacji na lokalnym rynku akcji
 • Wysokość kuponu wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji według zasady:
  1. Pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x ( 8,75-11,1% w skali pół roku)*
  2. Drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x ( 8,75-11,1% w skali pół roku)*
  3. Trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x ( 8,75-11,1% w skali pół roku)*
  4. Czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x ( 8,75-11,1% w skali pół roku)*
  5. Piąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 5 x ( 8,75-11,1% w skali pół roku)*
  6. Szóste 6 miesięcy inwestycji: kupon = 6 x ( 8,75-11,1% w skali pół roku)*
 • Wbudowana "poduszka finansowa": Bariera ustawiona na poziomie 70% Poziomu Początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy HSCEI oraz TAMSCI nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 30% od swoich Poziomów Początkowych z 16 Maja 2011 r. Jednak w przypadku, gdy co najmniej jedno aktywo bazowe spadnie w dacie zapadalności poniżej poziomu 70% swojej wartości początkowej, inwestor otrzyma kwotę odpowiadającą wynikowi aktywa bazowego o najniższej stopie zwrotu
 • Notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: notowanie oraz rynek wtórny będą dostępne na GPW; inwestorzy mają możliwość wyjścia z inwestycji przed Dniem Wykupu


Ryzyko

 • Produkt nie posiada gwarancji kapitału
 • Inwestor ponosi ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, jeśli w dniu zakończenia inwestycji co najmniej jedno z aktywów bazowych spadnie poniżej bariery w wysokości 70% swojej wartości początkowej z dnia 16 Maja 2011 r.
 • W przypadku sprzedaży certyfikatów na rynku wtórnym przed datą zapadalności, inwestor może otrzymać kwotę niższą niż pierwotnie zainwestowana
 • Udział we wzrastających cenach na rynku akcji jest ograniczony do odpowiednich wysokości kuponu (maksymalnie 8,75 - 11,1% w skali pół roku)*
 • Inwestycja w Certyfikaty wiąże się z ryzykiem dotyczącym zdolności Emitenta, którym jest Deutsche Bank AG do wykonywania swoich zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
 • Inwestycja na rynkach wschodzących może nieść ze sobą pewne dodatkowe ryzyka, które zwykle nie występują w gospodarkach rozwiniętych, takie jak niestabilność ekonomiczna i polityczna, zmiany kursów walut oraz wzrost inflacji


Zapisy na certyfikaty przyjmowane są w oddziałach Deutsche Bank Polska S.A.

Pliki PDF do pobrania:

* Ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.