Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Transakcje terminowe Forward

Aby zabezpieczyć ryzyko kursowe w dłuższej perspektywie czasu (na przykład na potrzeby rozliczenia kontraktów lub umów, których termin zapłaty przypada w przyszłości), stosuje się transakcje typu Forward.

Jest to transakcja terminowa pozwalająca określić stałą, ustaloną w dniu zawierania transakcji, wartość kursu walutowego na określoną datę w przyszłości.

Przy czym:

  • Minimalna kwota transakcji: 50 000 EUR (lub równowartość w innej walucie)
  • Maksymalny okres, na jaki zawierane są transakcje Forward, to 12 miesięcy

Dzięki złożeniu kilku transakcji o krótszym oraz dłuższym terminie można w sposób elastyczny zarządzać przepływami (tzw. Swap Walutowy).

Korzyści

  • Znana przyszła cena zakupu/sprzedaży waluty
  • Możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji
  • Elastyczność form rozliczenia transakcji:
  • poprzez fizyczną dostawę
  • poprzez rozliczenie netto
  • Zerowy koszt zabezpieczenia


Ryzyko
Zawarcie transakcji nakłada na Klienta oraz Bank obowiązek rozliczenia transakcji zgodnie z wcześniej ustalonymi parametrami, niezależnie od aktualnej sytuacji rynkowej

Powyższy instrument należy do grupy produktów podlegających Dyrektywie MiFID. Więcej informacji: Dyrektywa MiFID.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.