Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Statut

Deutsche Bank Polska S.A. jako Bank w formie spółki akcyjnej, działa na podstawie Statutu, prawa bankowego, kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2 651 449 384 zł i jest podzielony na taką samą ilość akcji imiennych o wartości 1 zł każda.

Bank posiada osobowość prawną a jego organami są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd

Więcej informacji nt. zakresu działalności, organizacji i organów Deutsche Bank Polska S.A. znajduje się w Statucie Banku

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

>