Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Informacje o spółce

Nazwa Spółki  Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa
Oznaczenie sądu rejestrowego Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000022493
NIP 676 01 07 416
Kapitał zakładowy 2 651 449 384 zł, opłacony w całości

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.