Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Renty i emerytury zagraniczne

Informacje podstawowe:

W przypadku wpływów na rachunki bankowe swoich Klientów (tj. osób fizycznych mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) z tyt. rent i emerytur zagranicznych Deutsche Bank Polska S.A. (Bank), jak każdy inny bank z siedzibą w Polsce, pełni funkcje płatnika:
- 18 i 32% zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 1, ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1-1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
- 9% składek na ubezpieczenie zdrowotne (podstawa prawna: art. 85 ust. 9 w zw. z art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Potrącanie zaliczek na PIT odbywa się z uwzględnieniem postanowień międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę i kraj źródła świadczenia emerytalno-rentowego. Umowy te przewidują różne zasady opodatkowania (tylko w kraju źródła świadczenia lub tylko w kraju miejsca zamieszkania odbiorcy) - w zależności od tytułu świadczenia (przepisy umów a także ustaw podatkowych przewidują różne zasady opodatkowania dla różnych kategorii świadczeń). Z tego względu zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie otrzymywania rent i emerytur z zagranicy oraz dostarczenia dokumentów będących podstawą tych płatności, np. w przypadku niemieckich świadczeń emerytalno-rentowych z Deutsche Rentenversicherung takim dokumentem jest Rentenbescheid. Bez dokumentów określających tytuł świadczenia Bank nie jest po prostu w stanie precyzyjnie ustalić czy dane świadczenie wypłacane z zagranicy podlega lub nie wyłączeniu z opodatkowania PIT na podstawie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Po zakończeniu roku Bank wystawia również informacje PIT-11 (Wzór) w zakresie uzyskanych przez Klientów przychodów, potrąconych zaliczek i składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku. PIT-11 przesyłane są do Klientów i właściwych dla nich urzędów skarbowych w terminie do końca lutego za rok poprzedni.

W przypadku rent i emerytur otrzymywanych z innych państw UE/EFTA zgodnie z art. 75 ust. 1a-1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mamy jako Bank również obowiązek skierowania do właściwego dla Klienta oddziału NFZ zapytania o otrzymywaniu przez niego polskiej emerytury lub renty podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi z NFZ od następnych wpływów Bank ma obowiązek potrącać 9% składkę, a także zgłosić Klienta do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku negatywnej odpowiedzi Bank nie potrąca składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Najczęściej zadawane pytania:

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.