Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db powerNET

db powerNET

 • Efektywne zarządzanie przepływami finansowymi przedsiębiorstwa
 • Możliwość realizacji szeregu operacji finansowych
 • Elastyczne dostosowanie parametrów systemu do struktury i potrzeb firmy
 • Planowanie finansowe dzięki raportom dotyczącym bieżących płatności i depozytów
 • Wieloosobowa autoryzacja operacji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • Obsługa poleceń zapłaty, płatności masowych i przelewów collectowych

Aktywacja

Jeżeli Twoja firma posiada rachunek w naszym banku, uzyskanie dostępu do Elektronicznego Centrum Finansowego dla Biznesu będzie wymagało tylko jednej wizyty w oddziale.

Podczas spotkania z doradcą Posiadacz rachunku podpisze wniosek/umowę, wyznaczy użytkownika z uprawnieniami Administratora oraz pozostałych użytkowników systemu. Posiadacz zadecyduje również o ilości wydanych kart autoryzacyjnych oraz czytników. Każdy ze wskazanych użytkowników wypełni następnie załącznik do Umowy z danymi osobowymi.
Każdy z użytkowników systemu będzie miał zdefiniowany jeden z trzech możliwych poziomów dostępu do systemu:

Administrator
Administrator - ma możliwość definiowania dostępu dla użytkowników systemu zgodnie z potrzebami i charakterystyką organizacyjną firmy.

Dostęp aktywny
Dostęp aktywny - to możliwość definiowania, wykonywania i autoryzacji transakcji. Do korzystania z systemu, oprócz identyfikatora użytkownika oraz hasła, wymagane są narzędzia autoryzacyjne.

Dostęp pasywny
Dostęp pasywny - to możliwość podglądu rachunku, wykonywania transakcji bez możliwości ich autoryzowania. Do korzystania z systemu wymagany jest tylko identyfikator użytkownika oraz hasło.

Pierwsze logowanie
Podczas pierwszego logowania należy wprowadzić identyfikator użytkownika oraz hasło startowe. System poprosi o zmianę otrzymanego hasła startowego na własne, poufne hasło do logowania.
Poprawne zalogowanie umożliwia dostęp do rachunku na poziomie zdefiniowanym przez Administratora.

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Do korzystania z db powerNET wystarczy tylko:
 • Komputer PC z zainstalowanym systemem Microsoft Windows (wersje Windows: 98, 2000, XP, Vista, Windows 7) i wyposażony w port USB
 • Jedna z popularnych przeglądarek internetowych - Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 23.0.1 lub Google Chrome od wersji 31.0.X

Dodatkowo, prosimy o instalację oprogramowania związanego z prawidłowym przygotowaniem przeglądarki internetowej oraz czytnika kart autoryzacyjnych. Szczegóły dotyczące instalacji oprogramowania znajdują się w Instrukcji instalacji czytnika kart mikroprocesorowych.

Narzędzia
Dostęp i korzystanie z db powerNET wymaga użycia narzędzi, które zapewniają jego pełne bezpieczeństwo. Są to:
 • Narzędzia dostępu
 • Narzędzia autoryzacyjne

Narzędzia dostępu:
 • Identyfikator użytkownika
 • Hasło

Identyfikator użytkownika i hasło są danymi wykorzystywanymi podczas logowania do db powerNET.
Identyfikator użytkownika jest indywidualnym, 9-znakowym numerem identyfikacyjnym, przyznawanym każdemu użytkownikowi db powerNET. Podczas pierwszego logowania do systemu konieczne jest wprowadzenie hasła startowego, a następnie jego zmiana na własne, poufne hasło. Identyfikator użytkownika oraz hasło startowe do logowania przesyłane są pocztą.

Narzędzia autoryzacyjne:
 • Karta autoryzacyjna
 • PIN, PUK
 • elektroniczny czytnik do karty autoryzacyjnej

Definiowanie oraz wykonywanie transakcji w db powerNET wymaga korzystania z narzędzi autoryzacyjnych. Narzędzia autoryzacyjne są przekazywane Administratorowi w Oddziale w formie zestawu autoryzacyjnego.

Zestaw autoryzacyjny zawiera:
 • Kartę autoryzacyjną
 • Czytnik karty autoryzacyjnej
 • Kopertę z kodem PIN i PUK do karty autoryzacyjnej
 • Pierwsze kroki w db poweNET
Podczas odbioru zestawu prosimy sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie elementy. W przypadku braku któregokolwiek z elementów prosimy o kontakt z doradcą w Państwa Oddziale.

Karta autoryzacyjna
Karta autoryzacyjna jest nowoczesnym narzędziem autoryzacji transakcji, umożliwiającym wykonywanie operacji na rachunku za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem w pełni bezpiecznego i wygodnego podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny na karcie autoryzacyjnej jest dodatkowo chroniony kodem PIN.

Koperta ze startowym kodem PIN zawiera 8-cyfrowy numer, który powinien zostać wprowadzony podczas autoryzacji operacji kartą autoryzacyjną.

Kod PUK
Koperta z kodem PUK zawiera numer niezbędny do odblokowania karty autoryzacyjnej, zablokowanej czterokrotnym wprowadzeniem błędnego kodu PIN. Prosimy o uważne wprowadzanie kodu PUK, gdyż jednokrotne błędne wprowadzenie kodu skutkuje całkowitą blokadą karty autoryzacyjnej. Aby ponownie korzystać z możliwości autoryzacji transakcji niezbędne będzie wydanie nowej karty autoryzacyjnej.

Sterowniki

Funkcjonalność

Tabela zawiera funkcje dostępne w systemie db powerNET.

Funkcja

Informacje dodatkowe

Rachunki

Lista rachunków

 

Informacje widoczne na liście:

- pełny numer rachunku
- waluta
- saldo bieżące
- obroty bieżące „winien” i „ma”
- ostatnie dzienne zestawienie operacji (możliwość wydruku lub pobrania w formacie PDF)
- dzienne zestawienia operacji (lista)
- wyciągi (lista)

Z poziomu Listy rachunków możliwe jest:

 • wyświetlenie szczegółowych informacji o rachunku,

 • wyświetlenie i wydrukowanie bieżącego stanu rachunku,

 • wyświetlenie i wydrukowanie listy operacji z dnia bieżącego,

 • wyświetlenie listy aktywnych blokad i autoryzacji kartowych,

 • pobranie (eksport) dziennych zestawień operacji do pliku,

 • wyświetlenie listy dziennych zestawień operacji z rachunku,

 • pobranie (eksport) danych z zestawienia operacji do pliku,

 • wyświetlenie i wydrukowanie dziennego zestawienia operacji,

 • wyszukiwanie operacji na zestawieniach operacji.

 • wyświetlenie i pobrania wyciągów elektronicznych w formacie PDF (w przypadku zdefiniowania w oddziale Banku wyciągów elektronicznych zamiast papierowych dostarczanych pocztą lub odbieranych w oddziale).

Szczegóły rachunku

 

Widoczne dane:

- opis rachunku

- właściciel rachunku

- waluta

- data otwarcia rachunku

- maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (jest to limit do rachunku, a nie dla Użytkownika; kwota jest sprawdzana podczas zapisywania przelewu)

- maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (jest to limit do rachunku, a nie dla Użytkownika; kwota jest sprawdzana podczas przekazywania przelewu do realizacji)


Zmiana limitu możliwa jest poprzez złożenie w Banku odpowiedniej dyspozycji (Formularz „Wniosek o zmianę limitu transakcji w systemie db powerNET”)

Wyciągi

Wyciągi elektroniczne są dostępne po złożeniu w Banku odpowiedniej dyspozycji.

Możliwe jest pobranie wyciągu w formacie PDF

Historia operacji (wyszukiwanie operacji)

 • Możliwość wyszukania operacji z ostatnich 18 miesięcy

 • Możliwość pobrania w formacie PDF

Stan rachunku

 • Funkcja dostępna z poziomu Szczegółów rachunku.

 • Możliwość pobrania w formacie XML


Z poziomu Stanu rachunków dostępne są informacje o:

- środkach własnych (aktualnym saldzie rachunku),

- limicie kredytowym,

- sumie zaległych prowizji,

- sumie zablokowanych środków,

- księgowej kwocie dostępnej,

- sumie zleceń w realizacji,

- przewidywanej kwocie dostępnej,

- saldzie początkowym na początek dnia,

- obrotach bieżących po stronach Winien i Ma,

- saldzie bieżącym.

Lista operacji bieżących

 • Dostępna z poziomu funkcji Stan rachunku.

 • Na liście widoczne są operacje zlecone w bieżącym dniu.

 • Możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia wybranej operacji.

 • Możliwe jest pobranie operacji w formacie XML lub liniowym (tekstowym)


Informacje widoczne na liście:

- data waluty

- rodzaj operacji

- kwota

- treść operacji

Lista blokad i autoryzacji

Lista dostępna z poziomu funkcji Stan rachunku.


Informacje widoczne na liście:

- data od

- data do

- kwota

- waluta

- rodzaj

- opis

Lista dziennych zestawień operacji

 

Informacje widoczne na liście:

- data zestawienia operacji,

- saldo otwarcia zestawienia operacji (saldo początkowe),

- liczba i suma operacji po stronie Winien,

- liczba i suma operacji po stronie Ma,

- saldo zamknięcia zestawienia operacji (saldo końcowe),

Przelewy

Lista przelewów

Informacje widoczne na liście:

- status

- typ zlecenia / referencje

- data waluty

- kwota

- rachunek do obciążenia

- kontrahent

- tytułem


Operacja możliwe do wykonania na przelewach:

 • paczki przelewów (brak ograniczeń w ilości przelewów w paczce)

 • akceptacja paczki przelewów

 • akceptacja pojedynczego przelewu z paczki

 • późniejsza akceptacja zleconego przelewu

 • wycofanie akceptacji przelewu (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów)

 • usunięcie przelewu (operacja możliwa dla przelewu ze statusem „Nowy”)

 • skopiowanie przelewu z listy (operacja możliwa dla przelewów ze statusem „Nowy”, „Odrzucony” lub „Zrealizowany”)

 • przekazanie do realizacji

 • wstrzymanie realizacji

Szczegóły przelewu

Widoczne dane:

- referencje

- rachunek do obciążenia

- nazwa i adres kontrahenta

- nr rachunku kontrahenta

- kwota

- tytułem

- data

- zleceniodawca

- zaakceptowany przez

· W szczegółach widoczny jest także log zdarzeń dotyczący danego przelewu.

Nowy przelew

Funkcja umożliwia wykonanie przelewu:

 • Eliksir do innego banku krajowego

 • wewnętrznego, w ramach rachunków w Deutsche Bank Polska S.A.

 • z rachunku walutowego na inny rachunek walutowy w Deutsche Bank Polska S.A.

 • z rachunku w PLN na rachunek walutowy w Deutsche Bank Polska S.A. (następuje wówczas przewalutowanie kwoty przelewu)

 • z rachunku walutowego na rachunek w PLN w Deutsche Bank Polska S.A. (następuje wówczas przewalutowanie kwoty przelewu; kwota przelewu wyrażana jest zawsze w walucie, w której prowadzony jest rachunek obciążany)


Przelew odroczony (przelew z przyszłą datą realizacji) realizowany jest jako zlecenia stałe (jedna realizacja zlecenia stałego); nie jest widoczny na liście zleceń stałych, jest widoczny na liście przelewów.

Nowy przelew ZUS

 

Nowy przelew podatku

 

Nowy przelew zagraniczny

 

Nowy przelew europejski

 

Szablony przelewów

Możliwość zapisania przelewu (przelewu jednorazowego, ZUS, podatku, zagranicznego i europejskiego) jako szablon.

Szablony przelewów definiowane są przez Użytkownika. Każdy Użytkownik może realizować przelewy na podstawie swoich szablonów (nie może użyć szablonu innego Użytkownika).

Import przelewów

Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel (brak ograniczeń w rozmiarze pliku)

Import przelewów ZUS

Import plików w formacie XML, Płatnik, Liniowy, VideoTel (brak ograniczeń w rozmiarze pliku)

Import przelewów podatku

Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel (brak ograniczeń w rozmiarze pliku)

Import przelewów zagranicznych

Import plików w formacie XML, Liniowy (brak ograniczeń w rozmiarze pliku)

Import przelewów europejskich

Import plików w formacie XML, Liniowy (brak ograniczeń w rozmiarze pliku)

Archiwum przelewów i płatności masowych

Widoczne dane:

- status

- typ zlecenia / referencje

- data waluty

- kwota

- rachunek do obciążenia

- kontrahent

- tytułem

· Widoczna jest także data i godzina ostatniej archiwizacji.


Po zarchiwizowaniu przelewy widoczne są tylko w Archiwum. Zostają usunięte z widoku bieżącego w sekcji Przelewy.

Plik statusów przelewów

Możliwość pobrania i zapisania pliku ze statusami przelewów w formacie XML, Liniowy

Zlecenia stałe

Lista zleceń stałych

Informacje widoczne na liście:

- status

- typ zlecenia / referencje

- data zlecenia

- kwota

- rachunek do obciążenia

- kontrahent

- tytułem


Operacja możliwe do wykonania na zleceniach stałych:

wstrzymanie realizacji

 • późniejsza akceptacja zlecenia stałego

 • wycofanie akceptacji zlecenia

 • wstrzymanie realizacji zlecenia stałego

 • usunięcie zlecenia stałego

 • skopiowanie zlecenia stałego z listy

 • przekazanie do realizacji

Szczegóły zlecenia stałego

Widoczne dane:

- referencje

- nazwa i adres kontrahenta

- numer rachunku kontrahenta

- kwota

- tytułem

- rachunek do obciążenia

- data realizacji zlecenia

- data zakończenia zlecenia

- realizacja co (częstotliwość realizacji)


W szczegółach widoczny jest także log zdarzeń dotyczący danego zlecenia stałego.

Nowe zlecenie stałe

 

Archiwum zleceń stałych

Na liście widoczne są dane:

- status

- typ zlecenia / referencje

- data zlecenia

- kwota

- rachunek do obciążenia

- kontrahent

- tytułem


Widoczna jest także data i godzina ostatniej archiwizacji.

Kontrahenci

Lista kontrahentów

Możliwość sortowania według: identyfikatora lub nazwy (domyślnie lista jest posortowana według wartości w kolumnie „Identyfikator”)


Na liście widoczne są dane:

- identyfikator

- nazwa

- kod SWIFT

- rachunek


Wszyscy Użytkownicy widzą tę samą listę kontrahentów.

Nowy kontrahent

Możliwość dodania nowego kontrahenta

Lista grup kontrahentów

Lista grup uporządkowana alfabetycznie wg Identyfikatora (nazwy grupy)

Nowa grupa kontrahentów

 

Usunięcie grupy kontrahentów

 • Możliwość usunięcia grupy ze znajdującymi się w niej kontrahentami

 • Możliwość usunięcia grupy bez usuwania kontrahentów

Dodanie kontrahenta do grupy

Dodanie do grupy możliwe jest tylko podczas zapisywania nowego kontrahenta.

Usunięcie kontrahenta z grupy

 

Import kontrahentów

Import plików w formacie XML, Liniowy, VideoTel (brak ograniczeń w rozmiarze pliku)

Przelewy Collectowe

Przelewy Collectowe

Możliwość wyszukiwania, przeglądania i pobieranie plików z analityką masowych płatności przychodzących dbCollect.

Płatności masowe

Lista płatności masowych

Informacje widoczne na liście:

- status

- referencje

- data

- kwota

- rachunek

- tytułem

Szczegóły płatności masowej

Widoczne dane:

- referencje

- rachunek

- tytułem

- kwota

- liczba transakcji

- data zlecenia

Import płatności masowych

Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel (brak ograniczeń w rozmiarze pliku)

Nowa płatność

Funkcja umożliwia wykonanie płatności masowej składającej się z:

- przelewów Elixir do innego banku krajowego

- przelewów wewnętrznych w ramach rachunków w Deutsche Bank Polska S.A.

Polecenia zapłaty (od strony wierzyciela)

Lista poleceń zapłaty

Informacje widoczne na liście:

- status

- referencje

- data polecenia

- kwota

- rachunek do uznania

- dłużnik

- tytułem

Szczegóły polecenia zapłaty

Widoczne dane:

- referencje

- nazwa dłużnika

- rachunek dłużnika

- kwota

- identyfikator polecenia zapłaty

- NIP

- tytułem

- rachunek do uznania

- data

- zleceniodawca

Akceptacja paczki realizacji poleceń zapłaty

 

Akceptacja pojedynczej realizacji polecenia zapłaty z paczki

 

Późniejsza akceptacja realizacji polecenia zapłaty

 

Wycofanie akceptacji realizacji polecenia zapłaty

 

Import poleceń zapłaty

Import plików w formacie XML, Liniowy

Nowe polecenie zapłaty

 

Plik statusów poleceń zapłaty

Możliwość pobrania i zapisania pliku ze statusami poleceń zapłaty w formacie XML, Liniowy

Awizowania wypłat gotówkowych

Lista awizowań

Informacje widoczne na liście:

- status

- data awizowania

- data wypłaty

- kwota

- rachunek do obciążenia

- nazwa placówki banku

 • Możliwość posortowania według: planowanej daty wypłaty, statusu, kolejności

Wydruk wybranych awizowań

 

Nowe awizowanie

Awizowanie powinno być zgłoszone minimum 2 dni robocze wcześniej.

Minimalne kwoty awizowań to 25 000 PLN lub 5 000 EUR lub 5 000 USD.

Archiwum awizowań

 

Lokaty

Lista lokat (dyspozycji na lokatach)

Lista zawiera wszystkie lokaty (nie tylko te otwarte za pośrednictwem db powerNET).


Informacje widoczne na liście:

- status

- referencje

- data zlecenia

- kwota lokaty

- typ lokaty

 • Możliwość posortowania według: kolejności, statusu, referencji, kwoty, daty otwarcia, daty zakończenia

Szczegóły lokaty

Z poziomu Szczegółów lokaty (aktywnej) możliwe jest jej zerwanie.

Widoczne dane:

- referencje

- rachunek do obciążenia

- kwota lokaty

- rodzaj oprocentowania

- typ lokaty

- sposób zadysponowania lokatą

- po zerwaniu prześlij na rachunek (rachunek do przesłania środków z zerwanej lokaty)

- data otwarcia

- data zakończenia

- zleceniodawca


Przelanie środków z zerwanej lokaty możliwe jest tylko na rachunek w Deutsche Bank.

Nowa lokata

 

Tabela oprocentowania lokat

Link do strony internetowej Banku z aktualną tabelą oprocentowania lokat

Archiwum lokat

 • Widoczna data i godzina ostatniej archiwizacji.

 • Do archiwum przenoszone są lokaty i dyspozycje o statusie:

 • - dyspozycje odrzucone,

 • - dyspozycje przyjęte/zrealizowane,

 • - dyspozycje usunięte przez użytkownika,

 • - lokaty zakończone lub zerwane.


Informacje widoczne na liście:

- status

- referencje

- data zlecenia

- kwota lokaty

- typ lokaty

Raporty

 • Możliwość wygenerowania raportu z lokat i zapisania go w formacie PDF lub wydrukowania.

 • Raport może zawierać szczegóły lokat lub tylko podsumowanie.

Kredyty

Lista kredytów

Informacje widoczne na liście:

- numer kredytu

- data uruchomienia

- data zakończenia

- kwota

- waluta

Szczegóły kredytu

Widoczne dane:

- właściciel

- numer kredytu

- kapital niewymagalny

- kapitał wymagalny

- stopa procentowa

- data uruchomienia

- data zakończenia

Harmonogram spłat kredytu

 • Harmonogram jest dostępny z poziomu listy kredytów.

Widoczne dane:

- data raty

- kwota raty bez odsetek

- data spłaty

- kwota spłacona

Karty płatnicze

Lista kart płatniczych

· Lista zawiera karty debetowe i charge.

Informacje widoczne na liście:

- numer karty / posiadacz

- rodzaj karty

- transakcje bieżące

- limit karty

- waluta


Każdy Użytkownik widzi wszystkie karty wydane dla danej Firmy.

Szczegóły karty

Widoczne dane:

- posiadacz karty

- rodzaj karty

- numer rachunku

- początek okresu ważności karty

- koniec okresu ważności karty

- limit karty (w przypadku kart debetowych - dzienny limit transakcji, a dla pozostałych kart limit przyznany na dany okres rozliczeniowy)

- transakcje w bieżącym cyklu rozliczeniowym

- data najbliższego rozliczenia karty

Historia rachunku karty

 

Wiadomości

Lista wiadomości

 • Na liście widoczne wszystkie wiadomości wysłane przez Bank.

 • Widoczna jest data i godzina publikacji wiadomości oraz jej tytuł.


Lista wiadomości jest domyśnie widoczna po zalogowaniu się do systemu.
Jeśli wszystkie wiadomości zostaną oznaczone jako przeczytane, domyślną sekcją otwartą po zalogowaniu będą Rachunki.

Treść wiadomości

 • Możliwość podglądu treści wszystkich wiadomości po wybraniu opcji „Pokaż treść wszystkich wiadomości”

 • Treść jednej wiadomości dostępna jest po kliknięciu na temat wiadomości.

Raporty

Raport operacji

 • Możliwość wygenerowania raportu operacji (ze szczegółami lub tylko podsumowanie) z ostatnich 18 miesięcy

Konfiguracja

Parametry aplikacji

W funkcji dostępne są:

 • możliwość zmiany formatu importu / eksportu dla poszczególnych danych

 • możliwość importu struktury pliku / wyświetlenie struktury / usunięcie struktury


Zmiana formatu jest możliwa dla:

· importu przelewów,

· importu przelewów ZUS,

· importu przelewów podatku,

· importu przelewów zagranicznych,

· importu przelewów europejskich,

· importu poleceń zapłaty,

· importu płatności masowych,

· importu listy kontrahentów,

· eksportu statusów przelewów,

· eksportu wyciągów bankowych,

· eksportu operacji bieżących.

Uprawnienia Użytkowników

 • Funkcja dostępna tylko dla Administratora lub dla Użytkownika z udostępnioną opcją podglądu uprawnień

 • Możliwość skonfigurowania odpowiednich uprawnień dla Użytkowników (dostęp do poszczególnych funkcji i rachunków)

Uprawnienia do rachunków

· Możliwość:

- wyznaczenia Użytkowników uprawnionych do obciążania rachunków,

- wyznaczenia Użytkowników uprawnionych do oglądania rachunków.


Cyfra przy nazwisku Użytkownika wskazuje na jego uprawnienia określone na Karcie Wzorów Podpisów Elektronicznych (wpis w odpowiedniej kolumnie KWPE).

Grupy rachunków

 • Możliwość grupowania rachunków w celu łącznej prezentacji salda lub obrotów.

Dostępne operacje:

- dodanie nowej grupy rachunków

- usunięcie istniejącej grupy rachunków


(Grupy rachunków dostępne są w zależności od posiadanych przez Uzytkownika uprawnień nadanych przez Administratora).

Raport logowań

Możliwość obejrzenia listy logowań każdego z Użytkowników

Hasła

Zmiana hasła do db powerNET

Możliwość zmiany hasła do db powerNET

Zmiana PIN do karty autoryzacyjnej

Możliwość zmiany PIN do karty autoryzacyjnej (konieczna jest znajomość aktualnego PIN do karty)

Odblokowanie karty autoryzacyjnej

Możliwość odblokowania karty autoryzacyjnej poprzez wprowadzenie jej kodu PUK

Tabele

Banki krajowe

Możliwość wyszukania banku w Polsce (po nazwie, numerze lub adresie)

Rachunki urzędów skarbowych

Możliwość wyszukania odpowiedniego rachunku – w zależności od rodzaju podatku

Banki zagraniczne

Możliwość wyszukania banku zagranicznego (po nazwie, kodzie SWIFT lub adresie)

Kursy walut

Informacje widoczne w tabeli:

- symbol waluty

- kurs kupna dewiz

- kurs sprzedaży dewiz

- kurs średni

Archiwum kursów

Możliwość wyszukania archiwalnej tabeli kursów walut (z wybranego dnia)

Inne

Informacja o zalogowanym Użytkowniku

Dane Klienta i Użytkownika

Informacja o ostatnim logowaniu

Data i godzina ostatniego poprawnego logowania

Zmiana języka

• Możliwość zmiany języka systemu (dostępne: polski, angielski, niemiecki)

• Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu do systemu wybrany język zostaje zachowany.

Bezpieczeństwo

Elektroniczne Centrum Finansowe dla Biznesu db powerNET zapewnia najwyższy poziom standardów bezpieczeństwa i jakości odpowiadający standardom Grupy Deutsche Bank.
 • Każda transakcja wykonywana w systemie db powerNET jest zabezpieczona niezawodnymi rozwiązaniami technologicznymi - wymaga autoryzacji przy użyciu podpisu elektronicznego RSA
 • Dostęp i korzystanie z podpisu elektronicznego jest chronione kodami PIN oraz PUK
 • Bezpieczeństwo zapewnia także szyfrowanie sesji bankowej specjalnym protokołem szyfrującym
 • Dostęp do systemu mają tylko wskazani wcześniej przez Posiadacza i zarejestrowani przez Bank Użytkownicy

Wykorzystanie tak zaawansowanych narzędzi autoryzacji gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa.

Zarówno karta autoryzacyjna, jak i identyfikator użytkownika, hasło, oraz kod PIN i kod PUK są informacjami ściśle poufnymi. W związku z tym żadna z powyżej wymienionych informacji nie powinna być udostępniana osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w posiadanie narzędzi dostępu lub narzędzi autoryzacji Posiadacz winien niezwłocznie cofnąć wszelkie prawa dostępu Użytkownika do systemu oraz wystąpić do Banku o wydanie nowych narzędzi dostępu lub narzędzi autoryzacji.

Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej dostępne są w Poradniku bezpieczeństwa.

Pytania

zobacz więcej pytań i odpowiedzi »

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.