Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

db powerNET

db powerNET

 • Efektywne zarządzanie przepływami finansowymi przedsiębiorstwa
 • Możliwość realizacji szeregu operacji finansowych
 • Elastyczne dostosowanie parametrów systemu do struktury i potrzeb firmy
 • Planowanie finansowe dzięki raportom dotyczącym bieżących płatności i depozytów
 • Wieloosobowa autoryzacja operacji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • Obsługa poleceń zapłaty, płatności masowych i przelewów collectowych

Aktywacja

Jeżeli Twoja firma posiada rachunek w naszym banku, uzyskanie dostępu do Elektronicznego Centrum Finansowego dla Biznesu db powerNET będzie wymagało tylko jednej wizyty w Oddziale Banku.

Podczas spotkania z doradcą Posiadacz rachunku podpisze umowę, wyznaczy Użytkownika z uprawnieniami Administratora oraz pozostałych Użytkowników. Każdy ze wskazanych Użytkowników wypełni następnie formularz z danymi osobowymi oraz otrzyma Hasło startowe do logowania. Każdy z Użytkowników systemu będzie miał zdefiniowany jeden z trzech możliwych poziomów dostępu do systemu:

1) Administrator
Administrator - ma możliwość definiowania dostępu dla Użytkowników systemu zgodnie z potrzebami i charakterystyką organizacyjną firmy.

2) Dostęp aktywny
Dostęp aktywny - to możliwość definiowania, wykonywania i autoryzacji transakcji.

3) Dostęp pasywny
Dostęp pasywny - to możliwość podglądu rachunku, definiowania transakcji bez możliwości ich autoryzowania.

Pierwsze logowanie
Podczas pierwszego logowania należy wprowadzić identyfikator użytkownika oraz hasło startowe. System poprosi o zmianę otrzymanego hasła startowego na własne, poufne hasło do logowania. Poprawne zalogowanie umożliwia dostęp do rachunku na poziomie zdefiniowanym przez Administratora.

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Do korzystania z db powerNET wystarczy tylko:
 • komputer z zainstalowanym systemem Microsoft Windows, Mac OS lub Linux i wyposażony w port USB
 • jedna z przeglądarek internetowych, np. Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 23.0.1 lub Google Chrome od wersji 31.0.X.
Narzędzia
Dostęp i korzystanie z db powerNET wymaga użycia narzędzi, zapewniających bezpieczeństwo. Są to:
 • Narzędzia dostępu
 • Narzędzia autoryzacyjne


Identyfikator i Hasło są danymi wykorzystywanymi podczas logowania do db powerNET.
Identyfikator jest indywidualnym, 9-znakowym numerem identyfikacyjnym, przyznawanym każdemu użytkownikowi db powerNET. Podczas pierwszego logowania do systemu konieczne jest wprowadzenie Hasła startowego, a następnie jego zmiana na własne, poufne Hasło. Identyfikator Użytkownik otrzyma pocztą lub za pośrednictwem wiadomości SMS, natomiast Hasło startowe zostanie przekazane podczas wizyty w Oddziale.

W przypadku Użytkowników posiadających aktywny Tokenem USB logowanie do db powerNET wymaga użycia Identyfikatora, Hasła oraz Kodu autoryzacyjnego, który prezentowany jest na wyświetlaczu Tokena podłączonego do portu USB komputera. Kod autoryzacyjny, który należy wpisać w dedykowane pole w systemie db powerNET.

Token USB jest spersonalizowanym urządzeniem elektronicznym, służącym do uwierzytelnienia Użytkownika oraz autoryzacji dyspozycji transakcji płatniczej lub innego rodzaju oświadczenia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem db powerNET. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z komputerem Użytkownika za pomocą portu USB i jest gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu oraz instalacji oprogramowania wbudowanego w urządzenie (automatyczna instalacja oprogramowania uzależniona jest od ustawień opcji Autostart w komputerze Użytkownika). Do obsługi nowego narzędzia autoryzacyjnego nie jest wymagana instalacja dodatkowych sterowników. Token jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami systemów Windows, Mac OS i Linux.

Definiowanie oraz wykonywanie transakcji w db powerNET wymaga korzystania z Narzędzi autoryzacyjnych. Narzędzia autoryzacyjne są przesyłane Administratorowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres Firmy w formie pakietu autoryzacyjnego.
W przypadku dyspozycji Użytkowników posiadających aktywny Token USB podczas autoryzacji dyspozycji na wyświetlaczu Tokena podłączonego do portu USB prezentowane są dane dyspozycji. Użytkownik powinien zweryfikować poprawność danych transakcji, a następnie, po pozytywnej weryfikacji zaakceptować dyspozycję przy użyciu przycisku umieszczonego w Tokenie.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tokena znajdują się w Instrukcji obsługi Tokenów dla Użytkowników systemu db powerNET w zakładce Dokumenty.

Klienci, którzy korzystają z Karty autoryzacyjnej powinni dokonać instalacji oprogramowania związanego z prawidłowym przygotowaniem przeglądarki internetowej oraz czytnika kart autoryzacyjnych. Szczegóły dotyczące instalacji oprogramowania znajdują się w Instrukcji instalacji czytnika kart mikroprocesorowych. Instrukcja oraz wersje oprogramowania czytnika Karty autoryzacyjnej znajdują się w zakładce Sterowniki.

Karta autoryzacyjna
Karta autoryzacyjna jest Narzędziem autoryzacji transakcji, umożliwiającym wykonywanie operacji na rachunku za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem bezpiecznego i wygodnego podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny na Karcie autoryzacyjnej jest dodatkowo chroniony Kodem PIN.
Kod PIN to 8-cyfrowy numer, który powinien zostać wprowadzony podczas autoryzacji operacji Kartą autoryzacyjną.
Kod PUK
Koperta z kodem PUK zawiera numer niezbędny do odblokowania karty autoryzacyjnej, zablokowanej czterokrotnym wprowadzeniem błędnego kodu PIN.

Pakiet autoryzacyjny zawiera:
 • Token USB
 • przedłużacz USB
 • Pierwsze kroki w db powerNET - instrukcja
Podczas odbioru zestawu prosimy sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie elementy. W przypadku braku któregokolwiek z elementów prosimy o kontakt z doradcą w Państwa Oddziale.

Sterowniki

Funkcjonalność

Bezpieczeństwo

System bankowości elektronicznej db powerNET zapewnia Ci najwyższy poziom standardów bezpieczeństwa i jakości, odpowiadający standardom Grupy Deutsche Bank.

 • Każda transakcja wykonywana w systemie db powerNET jest zabezpieczona rozwiązaniami technologicznymi i wymaga autoryzacji przy użyciu Karty autoryzacyjnej lub Tokena USB.
 • Bezpieczeństwo zapewnia także szyfrowanie: sesji bankowej oraz komunikacji z Tokenem USB, specjalnym protokołem szyfrującym.
 • Dostęp do systemu mają tylko Użytkownicy wskazani wcześniej przez Posiadacza i zarejestrowani przez Bank. Dodanie nowego Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Banku.
 • Wyznaczona osoba z firmy, będąca Administratorem, określa zakres dostępu do rachunków bankowych dla poszczególnych Użytkowników.
Wykorzystanie zaawansowanych Narzędzi autoryzacyjnych i zasad bezpieczeństwa, gwarantuje najwyższy standard zabezpieczeń.

Identyfikator, Hasło, oraz Kod PIN i kod PUK są informacjami ściśle poufnymi. W związku z tym żadna z powyżej wymienionych informacji nie powinna być udostępniana osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w posiadanie Narzędzi dostępu lub Narzędzi autoryzacyjnych. Posiadacz winien niezwłocznie cofnąć wszelkie prawa dostępu Użytkownika do systemu oraz wystąpić do Banku o wydanie nowych Narzędzi dostępu lub Narzędzi autoryzacyjnych.

Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej dostępne są w Poradniku bezpieczeństwa.

Pytania

zobacz więcej pytań i odpowiedzi »

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.