Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Rachunek VAT i Split Payment

Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment) i rachunku VAT od 1 lipca 2018 r.
Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie wymogi „Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa ta wprowadza mechanizm podzielonej płatności (Split Payment, MPP) w rozliczeniach za faktury opłacane przez przedsiębiorców.

Zgodnie z zapisami Ustawy Deutsche Bank Polska S.A. otworzy dla Państwa jeden, nowy rachunek VAT powiązany z Państwa rachunkiem/rachunkami rozliczeniowymi prowadzonymi w polskich złotych. Na wniosek Klienta Bank otworzy kolejne rachunki VAT. Rachunek VAT będzie specjalnym rachunkiem bankowym, prowadzonym bezpłatnie, który będzie posiadał ograniczenia w dysponowaniu środkami zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa powyżej. Informacja o numerze rachunku VAT będzie dostępna w systemach bankowości elektronicznej od dnia 25 czerwca 2018 r.

Przelew MPP polega na podzieleniu płatności za fakturę na dwie kwoty: kwotę netto, która trafia na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy oraz kwotę podatku VAT, która księgowana jest na rachunku VAT powiązanym z tym rachunkiem rozliczeniowym.

W związku z powyższym Deutsche Bank Polska S.A. informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. zmianie ulegają: Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A., Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. oraz Tabela Oprocentowania rachunków i lokat dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

Treść dokumentów uwzględniająca wprowadzane zmiany, a także podstawowe informacje o rachunku VAT i przelewach MPP dostępne są na stronie internetowej: https://www.deutschebank.pl/dokumenty/dokumenty-biz.html oraz w Oddziałach Banku

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na wprowadzenie zmian do ww. wzorców umownych, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunków bankowych zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. na zasadach przewidzianych w Regulaminie Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A.

Z poważaniem
Deutsche Bank Polska S.A.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.