Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Aktualności - 2017/2018Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

W dniu 23 lutego 2018 r. Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. oraz Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia Planu Podziału i uzgodniły Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”), sporządzony zgodnie z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) („Plan Podziału”).

Podział zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH („Podział”). W ramach Podziału, część działalności Banku zostanie przeniesiona na Bank Zachodni WBK S.A.

Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.

Bank niniejszym udostępnia poniżej Plan Podziału wraz załącznikami. Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału,
w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 § 1 KSH, zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy.
1. Plan_Podzialu_PL.pdf
1a. Zalacznik_1_do_Planu_Podzialu.pdf
2. Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające podział Deutsche Bank Polska S.A.
3. Sprawozdanie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. uzasadniające podział
4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki Deutsche Bank Polska S.A. za: Sprawozdania finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za:

Agreement concerning the Demerger Plan of Deutsche Bank Polska S.A.

On 23 February 2018, the Management Board of Deutsche Bank Polska S.A. and the Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. resolved to adopt the Demerger Plan and agreed the Demerger Plan of Deutsche Bank Polska S.A. (the “Bank”), prepared in compliance with the Article 534 of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (“CCC”) (the “Demerger Plan”).

The demerger will be effected in accordance with the procedure specified in the Article 529 § 1 item 4 of the CCC (the “Demerger”). Under the Demerger, a part of the business of the Bank will be demerged to Bank Zachodni WBK S.A.

The Demerger will be executed subject to obtaining required regulatory approvals.

The Bank hereby publishes below the Demerger Plan along with the attachments. Moreover, the Bank explains that the auditor opinion regarding the audit of the Demerger Plan, in terms of its accuracy and reliability, as referred to in the Article 537 § 1 of the CCC, will be provided immediately after it is made by the auditor appointed by a competent registry court.
1. Demerger_Plan_EN.pdf
1a. Schedule_1_to_the_Demerger_Plan.pdf
2. Independent certified auditor’s opinion on audit of the Demerger PlanNajważniejsze informacje dotyczące Planu Podziału

W poniższym tekście określenie „Bank” odnosi się do Deutsche Bank Polska S.A., a określenie „BZ WBK” – do Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”) planuje wydzielenie części majątku i przeniesienie go do Banku Zachodniego WBK S.A. Założenia planowanej transakcji zostały opracowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i z uwzględnieniem konieczności ochrony informacji prawnie chronionych, przede wszystkim informacji objętych tajemnicą bankową, w tym danych osobowych Klientów Banku.

 • Transakcja ma zostać zrealizowana w drodze podziału Banku przez wydzielenie w rozumieniu przepisu art. 529 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”). Część majątku Banku zostanie wyodrębniona i przeniesiona do BZ WBK. Operacja ta będzie skutkować m.in. podwyższeniem kapitału zakładowego BZ WBK – dniem wydzielenia będzie rejestracja tego podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem BZ WBK - na podstawie art. 531 par. 1 KSH – wstąpi w prawa i obowiązki Banku wchodzące w skład przenoszonej części majątku Banku, w tym także w prawa i obowiązki Banku z umów zawartych z Klientami. BZ WBK stanie się stroną tych umów z mocy prawa.

 • Przeniesienie do Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczy Klientów bankowości detalicznej, business banking oraz domu maklerskiego DB Securities S.A., z wyłączeniem Klientów posiadających w Deutsche Bank Polska S.A. kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę hipoteczną denominowane obecnie lub w przeszłości w walutach obcych.

 • W Deutsche Bank Polska S.A. pozostaną rachunki korporacyjne/instytucji finansowych w ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, a także portfel kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych obecnie lub w przeszłości w walutach obcych.

 • Intencją Deutsche Bank Polska S.A. jest, aby wydzielenie przedsiębiorstwa w jak najmniejszym stopniu było odczuwalne dla Klientów. Do momentu zakończenia transakcji, zaplanowanego obecnie na IV kwartał 2018 r., Klienci w dalszym ciągu będą mogli korzystać z dotychczasowych kanałów kontaktu tj.: Oddziałów, Teleserwisu oraz systemów bankowości elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie usług nasi Klienci będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Deutsche Bank AG podjął decyzję o sprzedaży części biznesu detalicznego i business banking w Polsce na rzecz BZ WBK S.A.

Deutsche Bank AG ogłosił zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. części pionu detalicznego i business banking w Polsce wraz z domem maklerskim DB Securities S.A. Z transakcji wyłączony jest portfel kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Celem transakcji jest dalsza koncentracja banku na wybranych obszarach działalności i ograniczanie złożoności organizacyjnej. BZ WBK S.A. jest częścią Grupy Santander, której strategicznym udziałowcem jest Banco Santander S.A. Transakcja jest uzależniona od uzyskania zgód KNF, innych zgód regulacyjnych, zgód korporacyjnych, a także spełnienia innych warunków. Strony planują jej zakończenie w IV kwartale 2018 r.

Deutsche Bank będzie kontynuować w Polsce działalność poza pionem biznesu detalicznego i business banking, tj. w ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Tym samym Deutsche Bank Polska S.A. będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa Klientów posiadających kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne, denominowane w walutach obcych.

Deutsche Bank będzie współpracował z Klientami, organami nadzoru, pracownikami i innymi interesariuszami nad sprawną realizacją transakcji.


Najważniejsze informacje
 • Jednym ze strategicznych celów Grupy Deutsche Bank jest skupienie się na wybranych obszarach biznesowych i ograniczanie złożoności organizacyjnej. Zgodnie z informacjami z marca 2017 r., Deutsche Bank AG modyfikuje swoją strategię w celu wzmocnienia banku i zapewnienia jego dalszego rozwoju. W związku z powyższym, została przeprowadzona analiza struktury i modelu działalności banku w Polsce oraz alternatyw rozwoju, w wyniku której bank podjął decyzję o sprzedaży części pionu detalicznego i business banking w Polsce, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., na rzecz BZ WBK S.A.

 • Na decyzję o sprzedaży nie miały wpływu wyniki działalności Deutsche Bank Polska S.A.; decyzja została podjęta zgodnie ze strategią Deutsche Bank AG, która ma na celu uproszczenie struktur i zwiększenie efektywności organizacyjnej.

 • Na podstawie umowy, po finalizacji transakcji (rejestracji podziału), BZ WBK S.A. nabędzie wydzieloną część banku, tj. lokalny biznes detaliczny i business banking Deutsche Bank Polska S.A. oraz dom maklerski DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych denominowanych w walutach obcych. Transakcja wymaga uzyskania zgód KNF, innych zgód regulacyjnych, zgód korporacyjnych, spełnienia innych warunków, a także przygotowań operacyjnych. Naszym celem jest zakończenie transakcji w IV kwartale 2018 r.

 • Deutsche Bank będzie kontynuować w Polsce działalność poza pionem biznesu detalicznego i business banking, tj. w ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Tym samym Deutsche Bank Polska S.A. będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa Klientów posiadających kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne denominowane w walutach obcych.

 • Priorytetem będzie sprawne przygotowanie i przeprowadzenie migracji bankowości detalicznej i business banking, a także domu maklerskiego DB Securities S.A., do BZ WBK S.A. w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Finalizacja transakcji planowana jest w IV kwartale 2018 r.

 • Proces integracji z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska nie będzie wymagał od Klientów dodatkowych aktywności. Umowy zawarte przez Klientów Deutsche Bank Polska z dotychczasowym bankiem pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Nie zmienią się również numery przenoszonych rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN.
Grudzień

Listopad

Wrzesień

Lipiec

,

Czerwiec

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.

ipt>