Deutsche BankDeutsche Bank

Deutsche Bank PolskaDeutsche Bank Polska

Połączony, uniwersalny Deutsche Bank

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 31 stycznia 2014 r. nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie dwóch podmiotów Grupy Deutsche Bank w Polsce: Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Od tego momentu działają one już jako jedna organizacja pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A.

Z aktywami na poziomie niemal 35 mld złotych, Deutsche Bank Polska S.A. należy obecnie do grona najbardziej liczących się instytucji finansowych w Polsce. Świadcząc usługi w ramach sieci niemal 180 oddziałów i centrów doradczych oraz oferując przekrojową ofertę produktów, Bank odpowiada na potrzeby finansowe Klientów w pełni wykorzystując zarówno globalne doświadczenie, jak i najlepsze praktyki oraz wiedzę obu połączonych Banków.

Integracja obu organizacji pozwoliła nam stworzyć silny, uniwersalny bank kierujący kompleksową ofertę produktów i usług do Klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych – mówi dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes połączonego Deutsche Bank Polska. – Tym samym podtrzymujemy naszą dotychczasową strategię rozwoju, koncentrując się na kontynuacji kierunków realizowanych przez obie nasze instytucje.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że umowy zawarte przez Klientów Deutsche Bank PBC S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A. przed połączeniem pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania. Nie ulegają również zmianie wynikające z nich prawa i obowiązki, ani numery rachunków Klientów. Zmiana dotyczy wyłącznie kodu SWIFT – od 15 lutego 2014 roku w połączonym banku stosowany będzie dotychczasowy kod Deutsche Bank Polska S.A.: DEUTPLPX. Obowiązującą stroną internetową, która zawiera pełne informacje dotyczące oferty produktowej połączonego Banku oraz umożliwia logowanie się do jego systemów elektronicznych, pozostaje www.deutschebank.pl.

Deutsche Bank jest światowym ekspertem, stawiającym sobie za cel sukces finansowy swoich Klientów. Zapewnia Klientom indywidualnym, biznesowym i korporacyjnym profesjonalizm oraz międzynarodowe kompetencje, bazujące na wieloletnim doświadczeniu jednej z największych instytucji finansowych na świecie – Grupy Deutsche Bank.

Jesteśmy przekonani, że w ramach połączonej instytucji w jeszcze większym stopniu będziemy w stanie odpowiadać na Państwa potrzeby, zapewniając kompleksową, w pełni dostępną i profesjonalną obsługę.
Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące połączenia Banków:

Co było powodem decyzji o połączeniu obu instytucji?
Podjęta decyzja w pełni odzwierciedla globalną strategię Grupy Deutsche Bank, obejmującą rozwój modelu biznesowego bankowości uniwersalnej, a także uproszczenie i ujednolicenie struktur. Stanowi ona także logiczną kontynuację dotychczasowej strategii dla Polski, w ramach której część funkcji była już wcześniej wspólnie koordynowana dla obu instytucji.

Kiedy nastąpiło prawne i operacyjne połączenie obu Banków?
Połączenie Deutsche Bank PBC S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A. nastąpiło 31 stycznia 2014 r., tj. w dniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Pod jaką nazwą działa połączony Bank?
Bank po połączeniu funkcjonuje pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A.

Gdzie mieści się jego siedziba?
Centrala Banku działa pod dotychczasowym adresem przy al. Armii Ludowej 26 w Warszawie (kod pocztowy: 00-609).

W jakim składzie działa Zarząd oraz Rada Nadzorcza?
W skład Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. wchodzą: dr hab. Krzysztof Kalicki - Prezes Zarządu, Leszek Niemycki - Wiceprezes Zarządu, oraz Członkowie Zarządu: Zbigniew Bętkowski, Piotr Gemra, Tomasz Kowalski, Radosław Kudła, Kamil Kuźmiński, Piotr Olendski i Magdalena Rogalska.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Peter Tils - Przewodniczący, dr Hubert A. Janiszewski i Pedro Larena - Wiceprzewodniczący, oraz Członkowie Rady: Stefan Bender, Mary Campbell, Zoltan Kurali i Rainer Rauleder.

Czy zmieniają się rachunki Klientów?
Nie, numery rachunków Klientów obu instytucji pozostają bez zmian. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby połączenie obu banków przeprowadzić w sposób jak najmniej odczuwalny dla naszych Klientów.

Czy umowy podpisane z Deutsche Bank Polska S.A. lub Deutsche Bank PBC S.A. będą wymagały aneksowania?
Nie, umowy zawarte z Klientami, a także partnerami zewnętrznymi Banku przed połączeniem pozostają w mocy.

Czy można korzystać z dotychczasowych kart płatniczych?
Tak, Klienci obu banków mogą korzystać z dotychczasowych kart debetowych, kredytowych i charge bez konieczności ich wymiany. Dopiero po upłynięciu terminu ich ważności, będą wystawiane nowe karty – już przez Deutsche Bank Polska S.A.

Czy zmianie uległ kod SWIFT?
Od 15 lutego 2014 roku połączony bank będzie posługiwał się dotychczasowym numerem SWIFT Deutsche Bank Polska S.A.: DEUTPLPX. Kod DEUTPLPK, który funkcjonował w Deutsche Bank PBC S.A. przed połączeniem, obowiązuje do 14 lutego 2014 roku. Po tym dniu zostanie dezaktywowany.

Pod jakim adresem możliwe jest logowanie się do elektronicznych systemów obu banków?
Wszystkie elektroniczne systemy obu instytucji są dostępne z poziomu strony głównej połączonego banku: www.deutschebank.pl lub strony korporacyjnej: www.db.com/poland (pole: Logowanie na głównym pasku narzędzi) oraz dla Klientów Private Banking: www.eliteprivatebanking.pl

Czy zmienia się nr Infolinii dla Klientów detalicznych?
Nie, numer Infolinii pozostaje bez zmian: Teleserwis – 801 18 18 18, +48 12 625 80 00, +48 500 919 000; Infolinia sprzedażowa: 801 118 118, +48 12 625 81 18 oraz dla Klientów Private Banking - Infolinia EliteLine: 801191919

Czy zmienia się logo (szyld) Banku?
Nie, oznakowanie placówek Deutsche Bank pozostaje bez zmian.

Czy w związku z połączeniem zachodzi konieczność zmiany umów pomiędzy Bankiem a dostawcami towarów i usług?
Nie, dotychczasowe umowy zawarte przez Partnerów obu łączących się banków pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania. Nie ulegają również zmianie wynikające z nich prawa i obowiązki.

Czy zmieniają się dane na fakturach wystawianych przez dostawców po połączeniu obu instytucji?
Tak, po połączeniu banków, tj. po 31 stycznia 2014 r., faktury powinny być wystawiane na:

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
NIP: 676 01 07 416

Do wszystkich dostawców bank przesłał informację o połączeniu wraz prawidłowymi danymi do wystawiania faktur.

Co dzieje się w przypadku, gdy po połączeniu dostawca wystawi fakturę na nieaktualne dane banku?
W tym wypadku Bank (jednostka merytoryczna odpowiedzialna za współpracę z dostawcą) poprosi dostawcę o wystawienie faktury korygującej.

Jak wygląda struktura własnościowa połączonego Banku?
Stuprocentowym akcjonariuszem połączonego Deutsche Bank Polska S.A. jest Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. To wiodący, globalny bank inwestycyjny świadczący także wysokiej klasy usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jako lider w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i Europie, Deutsche Bank systematycznie rozwija działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników w 70 krajach, oferując profesjonalne rozwiązania finansowe na całym świecie. Misją Deutsche Bank jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych skierowanych do wymagających Klientów indywidualnych i biznesowych oraz kreowanie trwałej wartości zarówno dla Udziałowców, Pracowników, jak i społeczności, w których działa.

Jaka będzie docelowa strategia połączonego Banku?
Strategia Banku nie ulegnie zmianie. Nadal chcemy być aktywnym graczem na polskim rynku usług finansowych, pełniąc kluczową rolę w obsłudze naszych głównych segmentów rynkowych: po stronie bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej - w zakresie rozwiązań dla największych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i sektora publicznego, a po stronie detalicznej – oferując najwyższej jakości usługi doradcze dla Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Łącznie Bank będzie obsługiwał około 420 tysięcy Klientów.

Jakie rozwiązania Bank będzie oferował swoim Klientom?
  • Klienci korporacyjni i sektor publiczny:
    Oferta obejmuje dotychczasowe rozwiązania, czyli produkty i usługi finansowe z zakresu zarządzania finansami firm, przechowywania, rozliczeń i obsługi płatności na papierach wartościowych, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Bank wspiera i doradza przedsiębiorstwom przy emisji akcji i długu, pozyskiwaniu kapitału, wprowadzaniu na giełdę oraz w finansowaniu udziałów kapitałowych, a także w obrocie instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handlu dewizami i operacjach na rynku pieniężnym, jak i nowoczesnych instrumentach finansowych, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym.

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa:
    Małym i średnim przedsiębiorstwom Bank proponuje pełną paletę produktów kredytowych i depozytowych oraz usługi bankowości transakcyjnej. Udziela gwarancji w obrocie krajowym i zagranicznym. Obsługę firm prowadzi w dedykowanych Centrach Doradztwa dla Firm na terenie całej Polski. Firmy mogą skorzystać z wielu rozwiązań produktowych, zarówno pakietowych, jak i szytych na miarę. Deutsche Bank dostarcza nowoczesne rozwiązania z zakresu Cash Management. Finansuje bieżącą działalność przedsiębiorstw, oferując kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe, jak i możliwość elastycznego korzystania w dowolnym momencie z wielu produktów w oparciu o linię wielozadaniową. Oferuje również szereg wyspecjalizowanych instrumentów finansowania inwestycji i rozwoju. Dzięki rozbudowanej ofercie inwestycyjnej pomaga firmom atrakcyjne lokować i inwestować środki. Zapewnia także wsparcie finansowe oraz zaawansowane produkty z zakresu obsługi transakcji, również w handlu zagranicznym. Pakiet instrumentów rynku walutowego i zarządzania ryzykiem stóp procentowych oferowany przez Deutsche Bank pozwala zabezpieczać ryzyko wynikające z posiadanych przez firmę pozycji walutowych. Oferując szeroki wybór rodzajów rachunku firmowego Bank umożliwia efektywne dostosowanie go do potrzeb każdego Klienta.

  • Klienci indywidualni oraz Klienci Private Banking?
    Tak jak dotychczas, Bank będzie doradzać Klientom indywidualnym w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty produktów rozliczeniowych, oszczędnościowych, hipotecznych oraz inwestycji. Jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku wdrożyliśmy strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych i obecnie oferujemy ponad 250 lokalnych i zagranicznych produktów dostępnych w różnych walutach i klasach (łącznie ponad 400 wersji), w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne takie jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Jesteśmy także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Oferujemy dostęp do usług w ramach sieci niemal 160 placówek: oddziałów Banku oraz jednostek dedykowanych obsłudze Klientów Private Banking na terenie całego kraju; a także za pomocą Internetu i Teleserwisu.

© Copyright Deutsche Bank Polska S.A.